San Remo – New gluten free Pasta

San Remo, no.1 pasta brand from Australia is proudly to introduce new range “San Remo Pulse Pasta” made using flour from pulses which including: peas, lentils, chickpeas and borlotti beans instead of wheat to boost the protein content and other nutritional benefits.

It’s free from gluten and excellent source of fiber. Good for vegan and high source of protein than normal pasta.

San Remo Pulse Pasta (ซาน รีโม พัลส์พาสต้า) เป็นเส้นพาสต้าที่ผลิตจากพืชตระกูลถั่วหลากชนิด เช่น ถั่วเลนทิล ถั่วบอร์ล็อตติ ถั่วลูกไก่ และถั่วลันเตา ไม่มีส่วนผสมของแป้งจากข้าวสาลี จึงถือเป็นเส้นพาสต้าที่ปราศจากกลูเต็น (Gluten Free) มีปริมาณโปรตีนมากกว่าเส้นพาสต้ารุ่นปกติของ ซาน รีโม ถึง 60% นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของไฟเบอร์และให้คุณค่าของสารอาหารได้อย่างครบถ้วน